paulistki.pl
 
powrót
 
 

Modlitwy Jana Pawła II o powołania

Modlitwa Jana Pawła II o powołania

Duchu wiecznej miłości, który pochodzisz od Ojca i Syna, dziękujemy Ci za wszystkie powołania apostołów i świętych, które wzbogaciły Kościół.  Prosimy Cię, byś nadal kontynuował swoje dzieło. 
Pamiętaj, jak to – w dzień Pięćdziesiątnicy – zstąpiłeś na apostołów trwających na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa, i spójrz na Twój Kościół, który odczuwa dzisiaj szczególną potrzebę świętych kapłanów, wiernych i wiarygodnych świadków Twojej łaski; potrzebuje osób konsekrowanych, które będą ukazywać radość tych, którzy żyją jedynie dla Ojca, którzy uczynili własną misję i ofiarę Chrystusa, którzy będą budować z miłością nowy świat.
     Duchu Święty, odwieczne Źródło radości i pokoju, jesteś Tym, który otwiera serce i umysł na Boskie wezwanie; jesteś Tym, który czyni skuteczną każdą skłonność do dobra, prawdy i miłości. Twoje niewypowiedziane wołania wznoszą się ku Ojca z serca Kościoła, który cierpi i zmaga się w imię Ewangelii. Otwórz serca i umysły chłopców i dziewcząt, aby nowy rozkwit świętych powołań ukazywał wierność Twojej miłości i wszyscy mogli poznać Chrystusa, prawdziwą światłość, która przyszła na świat, aby ofiarować każdemu człowiekowi pewną nadzieję życia wiecznego. Amen.

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II
o powołanie kapłańskie i zakonne


Ojcze Święty, odwieczne źródło życia i miłości, który w człowieku żyjącym objawiasz
blask swojej chwały, a w jego sercu zasiewasz ziarno swego powołania, spraw, aby nikt nie zlekceważył ani nie utracił tego daru z powodu naszego niedbalstwa, ale niech wszyscy dążą wielkodusznie do pełnego urzeczywistnienia Twojej miłości.
Panie Jezu, który pielgrzymując po drogach Palestyny, wybrałeś i powołałeś apostołów, i poleciłeś im głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować świętą liturgię, spraw, aby także dzisiaj nie brakowało Twojemu Kościołowi licznych i świętych kapłanów, którzy nieść będą wszystkim owoce Twojej śmierci i Twojego zmartwychwstania.
Duchu Święty, który uświęcasz Kościół, nieustannie rozlewając swe dary, wzbudź w sercach powołanych do życia konsekrowanego głębokie i silne pragnienie Królestwa, aby wypowiadając wielkoduszne i bezwarunkowe «tak», oddali swe życie w służbę Ewangelii.
Najświętsza Panno, która bez wahania ofiarowałaś się Wszechmocnemu, aby mógł się wypełnić Jego zamysł zbawienia, napełnij ufnością serca młodych, aby nie zabrakło nigdy gorliwych pasterzy, prowadzących chrześcijański lud drogą życia, ani dusz konsekrowanych,
które przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo potrafią dawać świadectwo o wyzwalającej obecności Twego zmartwychwstałego Syna. Amen.

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II za kapłanów


Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko.
Matko Chrystusa, Kapłanowi - Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu - zachowaj kapłanów Matko Zbawiciela.
Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych Ojcom - oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.
Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy - uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.
Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn - przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko Kapłanów. Amen.

Modlitwa za osoby konsekrowane


Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego i pomagasz je urzeczywistniać, prowadź droga wiecznego zbawienia naszych braci i siostry, którzy dla miłości Twojej porzucili wszystko i oddali się Tobie. 
Spraw, aby naśladując Chrystusa wiernie wypełniali śluby oraz służyli Tobie i braciom w duchu ubóstwa i pokorze serca.
Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków, przez święte życie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa. Amen
 
_____________________________________________________
© Copyright Paulistki 2006-2011